projekt_etatProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

{nomultithumbs}Zadania projektu:

  • przeprowadzenie przez przeszkoloną młodzież i nauczycieli min. 2 warsztatów prawno człowieczych Amnesty international związanych tematycznie z kampanią - dla uczniów, nauczycieli,
  • przejście kursów e-learningowych przez min 100 osób uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli lokalnej społeczności,
  • prezentacja reportażu na forum szkoły lub miejscowośc.

„Sztuka, kultura i sprawność fizyczna gwarantem sukcesu intelektualnego młodzieży" w ramach grantu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - od 5 maja 2007 do 29 lutego 2008 r .
Od 5 maja 2007 do 29 lutego 2008 uczniowie i nauczyciele realizowali Projekt EFS Sztuka, kultura i sprawność fizyczna gwarantem sukcesu intelektualnego młodzieży w ramach grantu „Szkoła Równych Szans". Programem objęto wszystkich uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Na realizację zadań przewidzianych w projekcie nasza szkoła uzyskała dotacje unijne w kwocie 103 320zł.

Celem programu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich; przezwyciężanie barier (m.in. społecznych, ekonomicznych, kulturowych, związanych z niepełnosprawnością) w dostępie do wykształcenia, co wpływa na ich szanse na rynku pracy.

Od 10 kwietnia do 25 sierpnia 2006 r. ZSP wzbogacił się o sprzęt, który znacznie uatrakcyjnił ofertę edukacyjną szkoły. Było to możliwe dzięki programowi Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej, który jest finansowany ze środków programu Phare 2003 Promocja zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich.

Program wdrażała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu ( PAO) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Współorganizatorem programu było Starostwo Powiatowe w Goleniowie.