1. Przed planowanymi konsultacjami wcześniej elektronicznie lub telefonicznie  ustalamy datę, godzinę  i numer sali z nauczycielem prowadzącym konsultacje.
 2. Wejście na teren szkoły tylko głównym wejściem najwcześniej pięć minut przed planowanymi konsultacjami.
 3. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 4. Okrycie wierzchnie, plecaki i wszystkie rzeczy, które nie będą potrzebne w sali, gdzie odbywają się konsultacje zostawiamy w miejscu wyznaczonym przez szkołę. Należy zabierać ze sobą tylko to, co jest niezbędne.
 5. Należy udać się do sali, w której odbywają się konsultacje w maseczce ochronnej.
 6. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Na terenie szkoły, tak jak w miejscach publicznych, należy nosić maseczkę ochronną.
 8. Do sali należy wejść tylko na polecenie nauczyciela.
 9. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Na zajęcia w formie konsultacji należy udać się w miejsce wcześniej ustalone przez nauczyciela (numer gabinetu). W miarę możliwości powinna być wyznaczona stała sala na konsultacje dla tej samej grupy.
 12. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów (nie więcej niż o 2 osoby), należy uwzględnić zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 13. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Nie należy umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych
  i lekarza.
 14. Uczeń przychodzi z własnymi przyborami i podręcznikami.
 15. Pomieszczenie, w którym odbywają się konsultacje, powinno być wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 16. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, należy zachować dodatkowe środki ostrożności
 17. Ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia (telefoniczny).
 18. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (dyrektor informuje o tym fakcie rodziców).
 19. Procedury w przypadku podejrzenia zachorowania:
  1. osoba, która została poinformowana o złym samopoczuciu osoby przebywającej na terenie szkoły, informuje dyrektora szkoły o tym fakcie,
  2. dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną oraz rodzicami (w przypadku ucznia),
  3. obowiązek ścisłego stosowania się do zaleceń stacji sanitarno – epidemiologicznej,
  4. sporządza się listę osób, które w ten dzień przebywały na terenie szkoły,
  5. o każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor zawiadamia organ prowadzący i Kuratorium Oświaty.